De gemeenteraad van Heerhugowaard is in het algemeen positief over de concept Visie 2030 voor het Geestmerambacht, het Park van Luna en de Groene Loper ertussen. In een unaniem aangenomen zienswijze van het college wordt gesteld dat het concept een goede balans tussen de natuur en recreatie bevat. De ingediende zienswijzen van de Vogelwerkgroep en Stichting Kleimeer worden dan ook niet overgenomen.

Wel keerde de voltallige raad zich tegen het idee om entree- en/of parkeergelden te gaan heffen, om het structurele tekort van 480.000 euro per jaar te beperken. Deze wordt problematisch wanneer de reserve, een eerder geleverde donatie van de HAL-gemeenten, in 2026 is uitgeput. Entreegeld is geen optie, parkeergeld een laatste redmiddel. Dit staat in een unaniem aangenomen amendement van de VVD. De raad ziet meer heil in verdere ontwikkeling van plannen, het vragen om subsidie van de provincie en het aantrekken van partners, waaronder buurgemeenten. Ook zou de beoogde verlaging van de huidige bijdragen van de HAL-gemeenten deels geschrapt kunnen worden, maar dat heeft niet de voorkeur. Verder loopt onderzoek naar het beheer van het Recreatieschap.

De zienswijze op de concept Visie stelt: "Natuur gaat niet (meer) ten koste van recreatie, maar de kwaliteiten van zowel natuur als recreatie worden vergroot, gecombineerd en ze versterken elkaar". Ook staat erin dat "intensief proces is doorlopen met participatie door inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belanghebbenden als belangrijke pijler."

D66 Dijk & Waard diende twee amendementen in op de zienswijze, maar trok deze weer in na een lauwe ontvangst. Amendement A vroeg om een afvalplan, maar er wordt al ruimschoots aandacht aan zwerfvuil besteed middels campagnes. Amendement B was de vraag om een nieuw onderzoek naar ontwikkellocaties. Hier was eveneens weinig behoefte aan, het kost weer tijd en geld en de voorbereiding was grondig, aldus de zienswijze.

Als de gemeenteraden de Visie vaststellen, wordt het uitvoeringsprogramma verder opgesteld zoals beschreven in het concept. Ook hierbij worden inwoners, ondernemers en verenigingen betrokken.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Heerhugowaard Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl